BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Reklamacje

W Morąsko-Zalewskim  Banku Spółdzielczym  dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację.

 

Reklamację możesz złożyć

·      pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: ul. Pomorska 21/2  14-300 Morąg,

·      telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu: (89) 757 26 44 (pn.-pt. w godzinach 8:00 -16:00),

·      za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,

·      pisemnie lub ustnie w placówce Banku, przy czym przyjęcie reklamacji w formie ustnej wymaga potwierdzenia jej złożenia na formularzu reklamacyjnym.

 

W zgłoszeniu podaj dane umożliwiające identyfikację  rachunku lub  operacji, której reklamacja dotyczy. To przyspieszy jej rozpatrywanie.

 

Reklamację możesz równie złożyć przez pełnomocnika, który będzie dysponował prawidłowo sporządzonym pełnomocnictwem.

 

Rozpatrywanie reklamacji

Wszystkie reklamacje wpływające do  Banku  są  rozpatrywane ze szczególną starannością.  Odpowiedzi na reklamacje udzielamy nie później niż w terminie:

·      do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji  związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej,

·      do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

 

 

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

  • 35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub Mastercard
  • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszane przez Klientów reklamacje Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy rozpatruje nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo – pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.

Odwołania

Jeśli odpowiedź na złożoną reklamację nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz złożyć odwołanie do  Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:

  • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (jeśli posiadasz status konsumenta)
  • zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (jeśli posiadasz status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
  • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (nie dotyczy  osób prawnych)
  • wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest:
Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:
Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.