BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Statut Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego

Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 57/2020 Zarządu Banku MZBS z 22 września 2020r./

 

S T A T U T 

Morąsko – Zalewskiego Banku Spółdzielczego 

I  Postanowienia ogólne

§1

 1. Bank Spółdzielczy działa pod firmą Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy , w dalszej treści Statutu zwany “Bankiem Spółdzielczym”. Bank Spółdzielczy może używać również do celów marketingowych skrótu: “Bank MZBS”
  2. Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy    z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, innych ustaw, uchwał i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru oraz na podstawie niniejszego Statutu.
  3. Bank Spółdzielczy zrzesza się z bankiem zrzeszającym.
  4. Bank Spółdzielczy założony jest na czas nieokreślony.
  5. Bank Spółdzielczy może zrzeszyć się w związku rewizyjnym.

 

§2

 1. Siedzibą Banku Spółdzielczego jest miasto Morąg.
  2. Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  3. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym tworzą:
  1) Centrala,
  2) Oddziały.
  4. W ramach Banku Spółdzielczego tworzone są Filie i Punkty Kasowe, podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
  5. Szczegółową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym określa Regulamin Organizacyjny.

 

II  Cel i przedmiot działania Banku Spółdzielczego 

 1. Bank Spółdzielczy, działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.
 2. Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe:

     1)      przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

     2)      prowadzenie innych rachunków bankowych,

     3)      udzielanie kredytów,

     4)      udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,

     5)      przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

     6)      udzielanie pożyczek pieniężnych,

     7)      operacje czekowe i wekslowe,

     8)      wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

     9)      nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

   10)  przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

   11)  udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

   12)  pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku Zrzeszającego.

 1. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 11, Bank Spółdzielczy może wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego
 2. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 11 Bank Spółdzielczy może wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym.
 3. Bank Spółdzielczy wykonuje również następujące czynności:

    1)      obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

    2)      dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

    3)      nabywa i zbywa nieruchomości,

    4)      świadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

    5)      świadczy usługi finansowe w zakresie:

 1.       a) działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
 2.       b) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.            

6) pośredniczy w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych.

 1. Bank Spółdzielczy jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 5 pkt. 3, w odniesieniu do:

            1)      nieruchomości – w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,

            2)      pozostałych składników majątku – w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie spoczywa na Banku Spółdzielczym, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.
 2. Każdorazowe objęcie lub nabycie, o którym mowa w ust. 5 pkt.1, dokonywane w granicach określonych w ustawie Prawo bankowe, wymaga uzyskania zgody Banku Zrzeszającego. Zgody Banku Zrzeszającego nie wymaga obejmowanie lub nabywanie akcji lub praw z akcji lub udziałów banków.
 3. Bank Spółdzielczy może, w drodze umowy zawartej na piśmie, na zasadach określonych w ustawie prawo bankowe, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywanie wyłącznie:

          1) w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art.5 i 6 ustawy prawo bankowe określonych w przedmiocie działania banku spółdzielczego,

          2) czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

 1. Szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia, o którym mowa w ust. 9 określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§4

Czynności, o których mowa w postanowieniach Statutu określających przedmiot działania Banku Spółdzielczego, należy sklasyfikować według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

III  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

 1.  Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
 2.  Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna              zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną ? jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 3.  Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.
 4.  O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 5.  O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale odmawiającej przyjęcia, zzastrzeżeniem § 6 ust. 4 zdanie 3 składający deklarację powinien zostać powiadomiony pisemnie w              ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 6.  Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7.  Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.

  §6

 1. Członkowie mają prawo:

       1)      brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,

       2)      wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,

       3)      otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami                  finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,

       4)      uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,

       5)      przeglądać rejestr członków,

       6)      oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

 1. Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 2. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu wskazać osobę, której Bank Spółdzielczy obowiązany jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z             tego tytułu nie należy do spadku.
 3. Jeżeli członek nie wskazał osoby, o której mowa w ust. 3, spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację                       przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych         spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli             odpowiadają oni wymogom określonym w Statucie.

  §
  7

Członkowie są zobowiązani:

1)   wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

2)   stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,

3)   troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,

4)   brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,

5)   uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,

6)   zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

§8

Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ? ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. Członek Banku Spółdzielczego, jego małżonek i wierzyciel członka lub Banku Spółdzielczego ma prawo przeglądać rejestr.

§9

 1.  Członkostwo ustaje na skutek:

   1)      wystąpienia za wypowiedzeniem,

   2)      wykreślenia z rejestru członków,

   3)      wykluczenia,

   4)      śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

 1. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa               się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.
 2. Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.

§10

Członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku gdy:

1)      przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim winien odpowiadać członek,

2)      nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych,  w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie.

§11

 1. Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem od dnia zgonu.
 2. Skreślenie z rejestru członków następuje również w przypadku ustania osoby prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, ze skutkiem od dnia utraty osobowości prawnej.
 3. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.

  §12

 1.  Wykluczenie członka może nastąpić, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi            obyczajami.
 2.  Przyczynę wykluczenia stanowią:

     1)   umyślne działanie na szkodę Banku Spółdzielczego lub działanie wbrew jego interesom lub interesom innych członków,

     2)   uporczywe i zawinione niewykonywanie istotnych obowiązków statutowych lub zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego.

§13

 1.  Wykluczenia lub wykreślenia członków dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie z uzasadnieniem o jego wykreśleniu albo wykluczeniu w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 2.  Członek wykluczony lub wykreślony z rejestru członków ma prawo:

1)       odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ – odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o treści uchwały z uzasadnieniem,

2)       zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.

 1.  Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/, o ile wpłynie z zachowaniem terminu wymaganego do zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli/ co najmniej dwa tygodnie przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny na posiedzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i je popierać. Bank Spółdzielczy doręcza odwołującemu się odpis uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2.  Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)       bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia            /Zebrania Przedstawicieli/,

2)       bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do                 sądu uchwały Rady Nadzorczej,

3)       bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,

4)       prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

§14

 1.  W sprawach spornych między członkiem a Bankiem Spółdzielczym rozpatrywanych w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania:

1)      od uchwał Zarządu ? do Rady Nadzorczej,

2)      od uchwał Rady Nadzorczej ? do Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

 1.  W każdym przypadku odwołanie przysługuje tylko do jednego organu Banku Spółdzielczego i może być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia z uzasadnieniem o uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej, które powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały, terminie jego wniesienia oraz skutkach jego niezachowania. Wniesienie odwołania po terminie powoduje jego odrzucenie i uprawomocnienie się zaskarżonej uchwały. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie wskazanego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.
 2.  Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 3 miesięcy, a Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Bank Spółdzielczy jest zobowiązany doręczyć odwołującemu się członkowi uchwałę organu odwoławczego na piśmie wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrz spółdzielczego, jednak przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpoznać odwołanie.
 4. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.
IV WPISOWE I UDZIAŁY
 1. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).
 2. Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/. Rada Nadzorcza może w szczególnych okolicznościach uchwałą rozłożyć członkowi na jego wniosek zapłatę zadeklarowanych udziałów w określonych ratach.
 3. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.
 4. Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego.
 5. Wypłata udziałów dodatkowych /nadobowiązkowych/ następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały wypowiedziane. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.
 6. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 5, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności, jeżeli roszczenia Banku Spółdzielczego stały się wymagalne przed terminem wypłaty udziałów.
 7. Udziały mogą być oprocentowane z podziału nadwyżki bilansowej w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. Kwota przypadająca dla każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w danym roku obrotowym.
 8. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.
 
§ 16
 1. Przed ustaniem członkostwa udział obowiązkowy nie może być wypłacony członkowi.
 2. Po ustaniu członkostwa udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym ustało członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 1-go miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.
 3. Przy wypłacie udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jego statutowej działalności.
 4. Z upływem wymienionych okresów roszczenia byłego członka z tego tytułu stają się wymagalne.
 5. W razie otwarcia likwidacji w ciągu 6 miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku Spółdzielczego, obowiązany jest on wobec Banku Spółdzielczego do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem. 
 
§ 17
 1. Członek uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członkowie nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania.
§ 18
Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

V  Organy Banku Spółdzielczego

 

§ 19
1. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Walne Zgromadzenie,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd.
2. W przypadku, gdy liczba członków Banku Spółdzielczego przekroczy 100, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Organami Banku Spółdzielczego są:
1)      Zebranie Przedstawicieli,
2)      Rada Nadzorcza,
3)      Zarząd,
4)      Zebrania Grup Członkowskich.
3.       Członkami organów mogą być wyłącznie członkowie Banku Spółdzielczego, a w przypadku Zarządu i Rady Nadzorczej ? także osoby wskazane przez członka Banku Spółdzielczego będącego osobą prawną.
4.       Wybory do organów wybieralnych Banku Spółdzielczego wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 lub ust. 2 pkt. 1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
5.       Mandat członka organu wybieralnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)      odwołania przez organ wybierający,
2)      zrzeczenia się funkcji /mandatu/,
3)      utraty członkostwa w Banku Spółdzielczym,
4)      śmierci.
6.       W miejsce członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji.
7.       Uchwały organów, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego oraz w innych przypadkach wynikających z odrębnych przepisów ustawy, są podejmowane w głosowaniu jawnym.  Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie większości członków uczestniczących w głosowaniu.
8.       Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla dokonania wyborów lub podjęcia uchwały przez organ Banku Spółdzielczego uwzględnia się tylko głosy oddane ?za? i ?przeciw? uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia. Uchwały organów Banku Spółdzielczego są podejmowane w głosowaniu, w którym uzyskano zwykłą większość głosów przy wymaganej obecności połowy członków (wymóg quorum) chyba, że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej.
9.       Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie. Protokoły powinny być przechowywane przez okres 10 lat.
10.  Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami wymienionymi w Statucie, które określają szczegółowo zasady, tryb i zakres ich działania.
11.  Członkowie organów Banku Spółdzielczego są obowiązani do przestrzegania tajemnicy bankowej.
 

Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/

 

§ 20
 1.  Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.
 2. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ biorą udział osobiście członkowie /przedstawiciele/ Banku Spółdzielczego  oraz pełnomocnicy członków /przedstawicieli/ ? osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną.
 3. Członek Banku Spółdzielczego  niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.
 4. Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.
 5. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.
 6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Każdemu uprawnionemu do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ przysługuje jeden głos.
 8. W Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Banku Zrzeszającego, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
 
§ 21
 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:
1)      uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3)      rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4)      podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7)      oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
8)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się banków oraz likwidacji Banku Spółdzielczego,
9)      rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10)  uchwalanie zmian Statutu,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Banku Spółdzielczego ze związku rewizyjnego oraz upoważniającej Zarząd do podejmowania działań w tym zakresie,
12)   wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony,
13)  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14)  ustalanie wynagrodzeń dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
15)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przewidzianych przepisami prawa,
16)  uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
17)   podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Bank Spółdzielczy umów o zrzeszeniu z Bankiem Zrzeszającym.
2. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jako najwyższy organ Banku Spółdzielczego może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad. Jednak z uwagi na rozdzielność funkcji i kompetencji poszczególnych organów, gdy sprawa należy do właściwości innego organu ? wówczas ostateczną decyzję podejmuje właściwy uprawniony organ.
3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ także na żądanie:
1)        Rady Nadzorczej,
2)        przynajmniej jednej dziesiątej ogółu członków Banku Spółdzielczego, nie mniej jednak niż 3.
3. Zebranie Przedstawicieli zwołuje się także na żądanie:
1)        1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2)        zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku Spółdzielczym.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie      nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Banku Spółdzielczego.
§ 23
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.
 2. Takie samo zawiadomienie należy wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. W tym samym terminie zawiadamia się także członków Rady Nadzorczej, Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. Obowiązek zawiadomienia na piśmie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego.
 4. W zawiadomieniu można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków /przedstawicieli/. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:
1)      rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2)      sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
3)      projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,
4)      protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ mogą również żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim  zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 24
 1. 1.       Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. 2.       W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, zwołuje się Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ w drugim terminie.
 3. 3.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 4. 4.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ powinno się odbyć w drugim terminie nie później niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 
§ 25
 1. 1.       Obrady Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zgromadzenia /Zebrania/.
 2. 2.       W skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego.
§ 26
 1. 1.       Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. 2.       Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość kwalifikowana.
 3. 3.       Głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ odbywają się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów Banku Spółdzielczego.
 4. 4.       Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są ogłaszane poprzez wywieszenie w siedzibie Banku Spółdzielczego.
 5. 5.       Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Banku Spółdzielczego albo mająca na celu pokrzywdzenie jego członka może być zaskarżona do sądu.
 6. 6.       Każdy członek lub Zarząd Banku Spółdzielczego może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 7. 7.       Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ bądź uchylające uchwałę ma moc   prawną względem wszystkich członków Banku Spółdzielczego oraz wszystkich jego organów.
 
§ 27
 1. 1.       Przebieg Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ jest protokołowany.
 2. 2.       Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 3. 3.       Protokół zawiera:
1)      datę odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
2)      informację o obecnych członkach /przedstawicielach/,
3)      dane wykazujące zdolność do podejmowania uchwał,
4)      porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji,
5)      dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.
 

RADA NADZORCZA

 

§ 28
 1. 1.       Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
 2. 2.       Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków.
 3. 3.       Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na okres 4 lat. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.
 4. 4.       Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna ? do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku Spółdzielczego, wskazana przez osobę prawną.
 5. 5.       Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca kadencji.
 6. 6.       Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.
 7. 7.       W Radzie Nadzorczej udział pracowników Banku Spółdzielczego będących jego członkami nie może przekraczać 1/5 jej składu.
§ 29
 1. 1.  Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1)      występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu,
2)      powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu,
3)      uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, opracowywanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego,
4)      nadzór i kontrola działalności Banku Spółdzielczego poprzez:
a)        badanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych,
b)       dokonywanie okresowych ocen działalności Banku Spółdzielczego, a w szczególności działalności gospodarczej,
c)        przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku Spółdzielczego i jego członków,
d)       nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6)      podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7)      zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej oraz regulaminu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego, regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego i regulaminu funduszu nagród z nadwyżki bilansowej,
8)      rozpatrywanie odwołań członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
9)      rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku Spółdzielczego,
10)  składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji,
11)  podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem Spółdzielczym a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank Spółdzielczy w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku Spółdzielczego przy tych czynnościach; do reprezentowania Banku Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
12)  podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku Spółdzielczego lub wykreślenia członka z rejestru członków,
13)  ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
14)  ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie,
15)  zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli,
16)  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji,
17)  uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo bankowe,
18)  ustalanie składu i zasad działania Komitetu Kredytowego, działającego w Banku Spółdzielczym,
19)  dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
20)  dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego,
21)  zatwierdzanie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe.
 1. 2.       W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Banku Spółdzielczego sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Banku Spółdzielczego.
 
§ 30
 1. 1.  Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powołaniu Prezydium Rady w składzie:
1)       Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2)       Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3)       Sekretarz Rady Nadzorczej,
4)       Członkowie Rady Nadzorczej, wybierani w głosowaniu tajnym.
 1. 2.       Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej.
 2. 3.       Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także sprawy  organizacyjne Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.

ZARZĄD

 

§ 31
 1. 1.       Do składu Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego, a jeżeli członkiem Banku Spółdzielczego jest osoba prawna, członków Zarządu wybiera się również spośród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
 2. 2.       Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków wybranych na czas nieokreślony.
 3. 3.       Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza.
 4. 4.       Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. 5.       Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym powołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu.
 6. 6.       Co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Banku Spółdzielczego z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać w stosunku pracy z Bankiem Spółdzielczym, związanym z pełnioną funkcją.
 7. 7.       Odwołanie Prezesa lub innego członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 8. 8.       Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
                                                            § 32
 9. 1.       Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank Spółdzielczy na zewnątrz.
 10. 2.        Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w przepisach prawa i Statucie dla innych organów należy do Zarządu.
 11. 3.       Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.
 12. 4.       Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się w ten sposób, że pod firmą Banku Spółdzielczego osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 13. 5.       Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 14. 6.       W okresie między posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału.
 15. 7.       Funkcjonowanie i tryb pracy Zarządu oraz podział czynności między członków Zarządu określa Regulamin Działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 
§ 33
 1. 1.       Prezes Zarządu:
1)      przewodniczy Zarządowi Banku Spółdzielczego,
2)      wydaje zarządzenia wewnętrzne regulujące działalność Banku Spółdzielczego w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu lub innych organów Banku Spółdzielczego,
3)      bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego),
4)      nadzoruje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności,
5)      odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Banku Spółdzielczego, w tym za zarządzanie ryzykiem kredytowym,
6)      podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników.
 
 1. 2.  Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu należy:
1)       zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności oraz odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie banku w tym okresie,
2)       bezpośredni nadzór nad działalnością handlową banku i sprzedażową oddziałów ,
3)       nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i przepływem informacji.
 
 1. 3.       Do kompetencji Członka Zarządu należy:
1)   nadzór nad gospodarką finansowo ? księgową  i obsługą informatyczną banku
2)       odpowiedzialność za sprawozdawczość rozliczenia i system ewidencyjno-księgowy,
3)        nadzór nad ryzykami finansowymi w tym płynności i stopy procentowej,
4)     nadzór nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi i lokowaniem       środków.
 
 1. 4.       Szczegółowy zakres kompetencji i odpowiedzialności Zarządu określa regulamin działania Zarządu oraz regulamin organizacyjny.
 
§ 34
 1. 1.       Do kolegialnych decyzji Zarządu działającego na protokołowanych posiedzeniach należy:
1)      zawieranie umów długoterminowych za wyjątkiem kredytowych,
2)      podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań (poza przyjmowaniem depozytów) lub rozporządzeniu aktywami (poza lokowaniem środków na rynku międzybankowym), których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
3)      udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego w sprawach wyłączonych w pkt. 1 i 2,
4)      podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania oddziałów, filii, ekspozytur i punktów kasowych,
5)      składanie rocznych sprawozdań z działalności Banku Spółdzielczego,
6)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
7)      rozpatrywanie odwołań od decyzji osoby kierującej bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
8)      uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego podstawową strukturę organizacyjną Banku Spółdzielczego,
9)      uchwalanie i zmiany Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,
10)  uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ w sprawie zmian Statutu,
11a)   projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania,
11)  zatwierdzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej,
12)  coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
13)  inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Banku Spółdzielczego.

2.   Podejmowanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 odbywa się z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo spółdzielcze.

 

§ 35
 1. 1.     Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu w przypadku gdy został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.
 2. 2.     Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu między innymi wtedy, gdy jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.
 3. 3.     W razie odwołania Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Banku Spółdzielczego. Odwołanego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o odwołaniu z podaniem przyczyn.
 
§ 36
 
Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium.
 
 
Zebrania Grup Członkowskich
§ 37
 1. 1.       Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.
 2. 2.       Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
 3. 3.       Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, w trybie określonym w § 23 ust.1 lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.
 4. 4.       Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.
 5. 5.       W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego, w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy oddziale Banku Spółdzielczego.
 6. 6.       Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
 7. 7.       O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania ? w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym.
 8. 8.       Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 9. 9.       Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.
 10. 10.  Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien   zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte       uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
 
§ 38
Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1)      rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
3)      ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,
4)      wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego, w tym oddziału,
5)      wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie,
6)      odwoływanie przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
 
§ 39
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VI  Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu
§40

 1.  Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

  §
  41

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku Spółdzielczego lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§42

 1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, jak też osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Banku Spółdzielczego, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku Spółdzielczego. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, które powinno zostać zwołane nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zawieszenia członka Rady Nadzorczej, rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka z pełnionej funkcji.
 3.  O uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej rozstrzyga Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku przez Radę Nadzorczą do Zarządu w sprawie podjęcia decyzji o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
 4. Przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze w Banku Spółdzielczym należy rozumieć osobę zatrudnioną podlegającą bezpośrednio członkowi Zarządu, dyrektora oddziału i jego zastępców oraz głównego księgowego, z wyłączeniem radcy prawnego.

§43

Członek Rady Nadzorczej i Zarządu oraz likwidator odpowiada wobec Banku Spółdzielczego za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

 

VII  Tryb wydawania regulacji wewnętrznych

§44

1. Regulacje wewnętrzne wydawane są w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są przez organy Banku Spółdzielczego stosownie do ich kompetencji.

3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ uchwala Statut, regulamin Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, regulamin działania Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Działania Zarządu, regulamin kontroli wewnętrznej oraz inne regulaminy, do których uchwalenia jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.

5. Zarząd uchwala regulaminy i instrukcje związane z bieżącą działalnością Banku Spółdzielczego, np.: regulaminy i instrukcje dotyczące kredytowania, regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego, regulamin pracy, regulamin świadczeń socjalnych, regulamin wynagradzania dla pracowników Banku Spółdzielczego nie będących członkami Zarządu, regulamin prawnych form zabezpieczeń wierzytelności oraz procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka

VIII  Komitet Kredytowy

§45

 1. W Banku Spółdzielczym działa Komitet Kredytowy, powołany przez Radę Nadzorczą.
 2. Do zadań Komitetu Kredytowego w szczególności należy opiniowanie wniosków kredytowych. Opinie Komitetu Kredytowego nie są wiążące.
 3. Regulamin działania oraz skład Komitetu Kredytowego określa Rada Nadzorcza

IX  System zarządzania

§46

 1. W Banku Spółdzielczym funkcjonuje system zarządzania.
 2.  System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku Spółdzielczym oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
 3. W ramach systemu zarządzania w Banku Spółdzielczym funkcjonuje co najmniej:

1)  system zarządzania ryzykiem,

2) system kontroli wewnętrznej.

4. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku Spółdzielczego służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank Spółdzielczy działalności.

5. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

6. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1)  mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa                       i regulacjami wewnętrznymi,

3) audyt wewnętrzny.

7. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku Spółdzielczego.

8. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

9. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym określa Regulamin kontroli wewnętrznej uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

10. W systemie kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:

1) kontrolę funkcjonalną obejmującą badanie zgodności działania Banku Spółdzielczego z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

2) kontrolę instytucjonalną obejmującą audyt wewnętrzny.

 

Kontrola funkcjonalna

§47

 1. Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.
 2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

 

 

Kontrola instytucjonalna

§48

 1. Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku Spółdzielczym procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
 2. Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym wykonywana jest przez komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).
 3. Zadaniem komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem Spółdzielczym, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku Spółdzielczego.
 4. Komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) powołuje Zarząd. Zarząd     i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej.
 6. Roczny plan kontroli wewnętrznej opracowywany jest na podstawie wniosków zgłaszanych przez dyrektorów oddziałów oraz członków organów Banku Spółdzielczego i zatwierdzany przez Zarząd w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok objęty planem.
 7. Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej.
 8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających      z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
 9. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw kontroli wewnętrznej, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

  §49

 1. Kontrola instytucjonalna w Banku Spółdzielczym może być w całości lub w części powierzona Bankowi Zrzeszającemu na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, który powinien być uzgodniony z Bankiem Zrzeszającym. W szczególnych przypadkach, kontrola może być przeprowadzona także na wniosek Banku Spółdzielczego.
 3. W przypadku powierzenia kontroli instytucjonalnej w całości Bankowi Zrzeszającemu w Banku Spółdzielczym nie tworzy się komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), a postanowienia dotyczące kompetencji komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) stosuje się odpowiednio do Banku Zrzeszającego

 

X  Zmiana Statutu

§ 50

 1. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana Statutu wymaga formy aktu notarialnego.
 3. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy obowiązany jest uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian Statutu, w trybie i zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Każdorazowa zmiana Statutu musi zostać zgłoszona w terminie 30 dni od daty jej podjęcia właściwemu Sądowi Rejestrowemu.

Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądoweg

XI  Gospodarka finansowa Banku Spółdzielczego

§ 51

 1. Bank Spółdzielczy prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego w interesie swoich członków.
 2. Majątek Banku Spółdzielczego jest prywatną własnością jego członków.
 3. W działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy stosuje zabezpieczenia swoich należności w formach przewidzianych w prawie.
 4.  Sposoby zabezpieczeń wierzytelności określa właściwy Regulamin oraz właściwa instrukcja służbowa Banku Spółdzielczego.
 5.  Regulacje, o których mowa w ust. 4 uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
 6.  Za swoje zobowiązania Bank Spółdzielczy odpowiada całym swoim majątkiem.

 

 • 52
 1.  Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.
 2.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 • 53
 1.   Fundusze własne Banku Spółdzielczego obejmują:

1) fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego,

2) fundusze uzupełniające Banku Spółdzielczego w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych Banku Spółdzielczego.

 1.  Fundusze podstawowe Banku Spółdzielczego obejmują:

1)  fundusze zasadnicze Banku Spółdzielczego, które stanowi wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy:

a) fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

b) fundusz zasobowy, tworzony z wpłat przez członków wpisowego                i z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

c) fundusz rezerwowy, tworzony z części nadwyżki bilansowej na pokrycie strat bilansowych Banku Spółdzielczego lub na inne cele,

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:

a) fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z części nadwyżki bilansowej, na nie zidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,

d) inne pozycje bilansu Banku Spółdzielczego, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,

3)  pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.

 1.  Fundusze uzupełniające Banku Spółdzielczego obejmują:

1)  kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych ? utworzony na podstawie odrębnych przepisów,

2)  za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie i trybie określonym w ustawie Prawo bankowe:

a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków Banku Spółdzielczego,

b)  zobowiązania podporządkowane,

c) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,

d) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,

3)  inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym,

4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 1.  Fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

 

 • 54

Poza funduszami określonymi w § 53 ust. 1-3 Bank Spółdzielczy może tworzyć na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ następujące fundusze:

1)  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2)  fundusz nagród i fundusz społeczno-kulturalny.

 

 

 • 55
 1.  Nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych.
 2.   Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki bilansowej przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
 3. Część nadwyżki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się:

1)  na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,

2)  do podziału między członków Banku Spółdzielczego w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów,

3)  inne cele.

 

 • 56
 1. Strata bilansowa w Banku Spółdzielczym pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe.
 2. W przypadku pokrywania straty bilansowej z funduszy Banku Spółdzielczego, stratę pokrywa się w następującej kolejności:

1)  z funduszu zasobowego,

2) z funduszu rezerwowego,

3) z funduszu ogólnego ryzyka,

4) z funduszu udziałowego.

 1. W okresie realizacji przez Bank Spółdzielczy programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Bank Spółdzielczy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
 2. Nadwyżki finansowe z lat następnych powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności na przywrócenie prawidłowej wysokości udziałów odpisanych uprzednio na pokrycie strat.

 

 • 57
 1. Bank Spółdzielczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Bank Spółdzielczy sporządza sprawozdanie finansowe, które pod względem rzetelności i prawidłowości podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który na tę okoliczność sporządza opinię zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 

XII  Łączenie i likwidacja Banku Spółdzielczego

§ 58

 1. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Bank Spółdzielczy może w każdym czasie połączyć się z innym Bankiem Spółdzielczym na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ łączących się Banków Spółdzielczych, podjętych większością 2/3 głosów.
 2. Połączenie banków może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku Banku Spółdzielczego przejmowanego na Bank Spółdzielczy przejmujący. Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do Banku Spółdzielczego przejmowanego, stają się członkami Banku Spółdzielczego przejmującego.

 

 • 59
 1. Postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku Spółdzielczego odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo bankowe, ustawie Prawo spółdzielcze oraz innych ustawach.

Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Banku Spółdzielczego w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów

 

XIII  Postanowienia końcowe

§ 60

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustaw powołanych w § 1 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organem właściwym do opublikowania ogłoszeń Banku Spółdzielczego przewidzianych w przepisach prawa jest ?Monitor Spółdzielczy? wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.