BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Mój dom body

Bezpieczny Kredyt Mój DomW związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego z 1 stycznia 2024r. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy wstrzymuje od 2 stycznia 2024r. przyjmowanie wniosków o Bezpieczny Kredyt Mój Dom

W ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt Mój Dom z dopłatami do rat.

Bezpieczny Kredyt  Mój Dom to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Więcej o  programie:

 

  1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

 

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

·         nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,

·         w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,

·         w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
w okresie poprzednich 36 miesięcy,

·         posiadają zdolność kredytową.

 

  1. Zasady Bezpiecznego Kredytu

 

·         W ramach Bezpiecznego Kredytu można:

o    kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,

o    wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,

o    pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,

o    pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

·         Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

o    Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

§  500 tys. zł, a 

§  100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

o    dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

§  600 tys. zł

§  150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

·         Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

·         Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.

·         Formuła oprocentowania kredytu:

o    w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie

o    oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

·         System spłaty rat:

o    w okresie dopłat raty są malejące,

o    po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

 

  1. Zasady ustalania dopłat

 

·         Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,

·         Dopłata obniża kwotę raty,

·         Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

 

D=Ks*((W-2%))/12

 

gdzie:

D –       kwota dopłaty,

Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W –      obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

·         Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

·         Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

 

 

  1. Więcej informacji o Programie

 

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

·         https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

·         https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

 

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu Nowy Dom, udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 4,29 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie nominalne kredytu: okresowo – stałe w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych 7,14 % w skali roku, a następnie (od 121-go miesiąca do końca okresu kredytowania) oprocentowanie zmienne 8,80 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,90 pp. Łączna liczba miesięcznych rat: 300, w tym 120 rat kapitałowo-odsetkowych malejących (przy czym pierwsza rata malejąca przy uwzględnieniu dopłaty BGK wyniesie 1 143,00 PLN), kolejne raty kapitałowo-odsetkowe równe (od 121-go miesiąca) w wysokości: po 1 804,81 PLN. Całkowity koszt kredytu: 197 048,16 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 192 529,16 PLN (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 123 617,00 PLN), prowizja niekredytowana  za udzielenie kredytu: 1 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 1 500,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono również kosztu ustanowienia hipoteki w kwocie 200 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi 497 048,16 PLN, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 22 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.