BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

Informacja o agencie ubezpieczeniowym- Morąsko-Zalewskim Banku Spółdzielczym

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy /Bank MZBS/ informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy, ul. Pomorska 21/2, 14-300 Morąg, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
  • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Jako agent  ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11226577/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/ ,  przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.


Jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.

Nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank MZBS zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku MZBS, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku MZBS dostępne są na stronie www. Banku pod adresem: 
https://www.m-zbs.pl/reklamacje/  oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pobierz Informację o agencie ubezpieczeniowym w wersji PDF